KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Политика по Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

1.     Какви данни събираме и обработваме?

Вашите лични данни се управляват и съхраняват съгласно нашата Политика за защита на личните данни. Можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на адрес www.krzport-bourgas.com.

„КРЗ Порт Бургас" АД е Администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал. 7 и Обработващ лични данни, съгласно чл. 4, ал. 8 на Регламент ЕС 2016/679.

Данните, които обработваме са определените от Регламент ЕС 2016/679 и действащата нормативната уредба на Република България.

2.     Защо е необходимо да обработваме лични данни?

Вашите данни са ни необходими, за да изпълняваме:

- изискванията на действащото законодателство за публични дружества, включително защитата на правата на акционерите на „КРЗ Порт Бургас" АД, а също така и техните пълномощници;

- изискванията на трудовото законодателство;

- договорните си ангажименти.

 

3.     Какво правим с Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани от нас чрез:

- предоставена от Вас информация;

- подаване на документите при кандидатстване за работа в Дружеството или посредническа агенция за подбор на персонал;

- попълнени от Вас Декларации, Служебни бележки и свидетелства за съдимост;

- сключените от нас договори с контрагенти и свързаните с тях документи;

- Централен депозитар под формата на Книга на акционерите в електронен формат.

Данните се съхраняват и обработват в офиса на Дружеството с адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Индустриална".

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на:

- Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД, обществеността, Търговски регистър при Агенцията по вписванията и други органи, съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон;

- НОИ, НАП, служба по трудова медицина и други органи, съгласно изискванията на действащото трудово законодателство;

- одиторски организации;

- актюери.

На територията на Дружеството има изградена система за видео наблюдение. Всички електронни средства за контрол и наблюдение на помещенията са свързани с програма за управление и контрол до която има достъп само Ръководството на Дружеството. Целта е във всички моменти да се следи сигурността на съоръженията и системите на пристанището.

4.     Колко време съхраняваме Вашите данни?

Събраните от Вас лични данни се съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство на Република България или в рамките на определения давностен срок.

След изтичане на този срок всички документи, съдържащи Вашите лични данни, се изтриват или унищожават чрез нарязване.

5.     Какви са Вашите права?

Ако считате, че Ваши лични данни, които обработваме, са непълни или некоректни, можете да поискате да се запознаете с тях. За да направите това обърнете се към нас и изпратете искането по приложения образец.

Правата си да ги актуализирате, блокирате обработката им или да поискате да бъдат изтрити можете да упражните като се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси dpo@bulgariaholding.com или с писмо на адрес: гр. София 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен" 37А и office@krzport-bourgas.com или с писмо на адрес: гр. Бургас, ул. „Индустриална" 3.

Ако желаете да отправите оплакване за начина, по който обработваме Вашите данни, молим да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси dpo@bulgariaholding.com или с писмо на адрес: гр. София 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен" 37А и office@krzport-bourgas.com или с писмо на адрес: гр. Бургас, ул. „Индустриална" 3.  Ние ще разгледаме вашето оплакване и ще се свържем с Вас за разрешаване на проблема.

Ако и след това все още смятяте, че данните Ви не са използвани правилно, съгласно закона, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 и е-мейл kzld@cpdp.bg.