KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Обичаи

Обичаи на Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД.

Етичен кодекс

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

 

 

Гаранция за просперитета на дружеството е способността ни да работим качествено и с ясна ориентация към определяне и удовлетворяване изискванията на клиентите ни при спазване на законовите и нормативни изисквания към нашите услуги.

Нашето желание да завоюваме доверието на клиентите се гради на планирана стратегия и управленска воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което се изразява в следното:

  • Повишаване на конкурентоспособността на предлаганите от нас услуги, чрез сертифициране и поддържане на ефективна СУК, съгласно EN ISO 9001:2015, като гаранция за уважението, което отдаваме към товародателите и за трайното присъствие на пазара на пристанищни услуги;
  • Определяне и овладяване на възможностите в бизнес средата и удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни с цел предлагане на услуги с най-високо качество;
  • Идентифициране на всички рискове, свързани с дейността и елиминиране на потенциалните фактори за възникването им.
  • Прилагане на терминална информационна система за постигане на висока ефективност при управление на складово-експедиционните услуги.
  • Постоянен стремеж към подобряване на дейността, чрез анализиране на вътрешните и външните обстоятелства, поддържане на квалификацията на персонала, подобряване условията на труд и сигурност в условията на извънредна обстановка;
  • Непрекъснати подобрения на инфраструктурата и опазване на околната среда с цел превръщането на пристанището в модерен и високотехнологичен транспортен терминал;
  • Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което да осигури подобряване на финансовите резултати;
  • Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици;
  • Взаимно доверие и помагане на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството на работата, при оптимално използване на наличните ресурси в условията на безопасност.

 

Предотвратяването на несъответствията е по-важно от тяхното отстраняване след възникването им. Това е изискването около което се обединява персоналът на Дружеството.

 

Висшето ръководство поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане и непрекъснато усъвършенстване  на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип за управление.

 

 

Бургас

25 Май 2021 г                

 

                                                  Изп. Директор

                                                  КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

                                                                        /инж. Янчо Даскалов /