KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

История

Кораборемонтен завод Бургас е основан през 1974 година като подразделение, а в последствие става икономически независима единица с цел посрещане на увеличаващите се нужди от малки и основни докови ремонти на кораби, собственост на Океански риболов, Параходство БМФ, военни кораби и т.н.


След 1990г заводът търпи редица промени свързани с юридическия му статут. С решение на Бургаския окръжен съд от 1995 г. “Кораборемонтен завод” Бургас ЕООД е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество. През1997 г. се променя от “Кораборемонтен завод” ЕАД – Бургас на “Кораборемонтен завод Бургас” АД със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.Индустриална, № 3, с капитал 635 400 лева и стойност на  акция от капитала 1 лев.


По схемата на масовата приватизация през 1997 г. заводът е приватизиран, като мажоритарен собственик е Мултигруп АД. През 1999 делът на Мултигруп АД е изкупен от “Индустриален Холдинг България”, който и понастоящем притежава над 98% от акциите. „Кораборемонтен завод Бургас’ АД се обособява като дъщерно дружество в инвестиционния портфейл на Холдинга в частта морски бизнес. Управлението се осъществява от Общото събрание на акционерите, Съвет на директорите и Изпълнителен директор.


Основна дейност на Кораборемонтен завод Бургас АД  е  ремонт на български и чужди кораби. Извършват се и други дейности свързани с поддържане на брегови съоръжения и плавателни съдове, изработка на нестандартни детайли за кораби, промишлени нужди и др.


От 2004г дружеството работи в насока  развиване на пристанищна дейност. Идеята за преструктурирането на дейността се налага поради спада в търсенето на кораборемонтни услуги в региона. Постепенно дружеството ориентира инвестиционната си политика към  подходящи инфраструктура, техника и кадри за развиване на пристанищна дейност, но активна такава стартира през 2006г.
От 26.11.2004г.  КРЗ Порт-Бургас АД притежава Удостоверение за експлоатационна годност с предназначение обработка на генерални и наливни товари, а от 30.11.2004г.  се вписва в Пристанищен регистър на Република България като Пристанище за обществен транспорт с регионално значение. От 28.03.2005г. КРЗ Порт-Бургас АД фигурира като пристанищен оператор в регистъра  за пристанищни оператори на Република България.
Пристанищната дейност се сертифицира съгласно международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000, през месец декември 2006г.
През 2007 г. компанията разширява Удостоверението за експлоатационна годност, като добавя към предназначението му и обработка на неопасни насипни товари от хранителен произход.
От месец Февруари 2006г. до месец Август 2007г КРЗ Порт-Бургас извършва дейност в две основни направления - кораборемонт и пристанищна дейност. През м.Август 2007г. дружеството финализира сделката за продажба на плаващ док, с което на практика преустановява кораборемонтната си дейност. Основната дейност на дружеството от август 2007г. е пристанищна дейност.