KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Перспективи

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД стартира инвестиционен проект за разширение. Утвърден е Генерален план и Идеен проект за разширение на пристанището.
И теорията, и практиката казват, че всяко пристанище трябва да има резервни територии за своето развитие, за да може да отговори на неочакваните изменения на транспортния пазар. Това е необходимо, дори ако в момента пристанището има резерв от капацитет, както е при КРЗ Порт-Бургас АД.

genplan

Настоящия проект на генерален план е разработен в съответствие с раздел ІV от ЗМПВВППРБ за разширяване на пристанище за обществен транспорт с регионално значение и КРЗ ПОРТ БУРГАС гр.Бургас и изискванията на НАРЕДБА № 39 от 21.12.2005 г., за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт, издадена от министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
В проекта, на база очакваните товари са набелязани необходимите технологични и организационни мероприятия за развитие на пристанището, с цел повишаване неговата ефективност, целесъобразност и експлоатационна годност.

Основните принципи, съобразно които са набелязани необходимите мероприятия изследват възможностите при максимално използуване на съществуващите пристанищни мощности да се приведат в съответствие технологичната структура и параметрите на отделните технологични звена и съоръжения, вида и характеристиките на обработваните товари, транспортните средства и изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, опазването на околната среда, безопасността на труда, пожарната безопасност и др. като се оптимизира:

- Териториално обособяване на самостоятелни зони чието разположение е съобразено с функционалната им обвързаност;
- Кейовият фронт с неговите параметри да съответства на прогнозната големина на различните типове кораби, осъществяващи отделните товаропотоци. Подборът и разположението на челната кейова механизация да позволяват съставянето на оптимален брой технологични линии по обработката на корабите в зависимост от тяхната големина и брой под едновременна обработка;
- Авто и жп претоварните фронтове към отделните зони да бъдат оразмерени в съответствие с предвиждания товарооборот, рационално разположени и съоръжени с необходимите строителни технически съоръжения, съобразени с ползуваните подемно транспортни машини (ПТМ);
- Складовете да са оптимално разположени спрямо претоварните фронтове, да осигуряват необходимите складови вместимости с подходящи условия за съхранение, съобразно специфичните изисквания на различните видове товари;
- Автомобилните и жп подходи към отделните претоварни фронтове да отговарят на големината на отделните товаропотоци и да се избягва пресичането им.

Геометричната конфигурация и ситуационното разположение на пристанището спрямо акваторията, позволява изграждане на още 2 бр. корабни места, конфигурирани под ъгъл едно спрямо друго, затварящи съществуващата неусвоена лагуна между КРЗ ПОРТ БУРГАС и “Трансстрой” Бургас. По този начин ще се отвоюва от акваторията около 35000м2, която заедно със съществуващата ще бъде достатъчна за изграждането на необходимите складови съоръжения и претоварни фронтове. Така получените 4 бр. корабни места със съответствуващото оборудване, включващо широка гама товарозахватни устройства, така и с универсалността на складовите съоръжения към тях  нямат строга специализация и могат да се използват като съоръжения с общо предназначение за обработка както на генерални, така и на насипни товари.

- Едно корабно място като продължение на съществуващия кей, с дължина 145 м.
Запълнената с насипно равнища лагуна формира тилова зона зад кея с над 30000м2 площ, с достатъчна широчина за обособяване на открита претоварна и складова площадка. В генерален план се предвижда тя да бъде за обработка и съхранеие на товари позволяващи открито съхранение.
За кейова претоварна дейност, предвид утвърдената традиция се предвиждат универсални ел. портални стрелови, релсови кранове. Релсовият път ще бъде продължение на съществуващия от второ корабно място.
В междурелсието на крановете се предвижда изграждане на жп коловози с което ще се създаде възможност за директна обработка на товарите по схемата "кораб - кран - вагон" и обратно. На приложения чертеж е показано свързването на челните жп коловози с минаващата покрай границата жп линия.
Пропускателната способност на така изграденото корабно място ще зависи от типа на обработваните товари и броя и техническите характеристики на кейовото оборудване.

- Второ корабно място с дължина 165 м ще се изгради успоредно на границата с Трансстрой Бургас. Поради недостатъчния тил зад него, най-целесъобразно е специализирането му за обработка на насипни зърнени товари. За целта се предвижда оборудването му с 2 броя специализирани претоварни машини с непрекъснато действие.
Пропускателната способност която може да се реализира е до
1 020.х.т./год.
За съхранение на зърнените товари се предвижда изграждане на специализиран силозен склад състоящ се от 8 броя силозни клетки с вместимост 5 500т всяка, елеваторна кула и съответните захранващи клетките и изземващи гумено лентови транспортьори
Транспорта на зърнените товари между силозния склад и кейовите претоварни машини ще се осъществява посредством система от ГЛТ в покрита естакада разположена зад тиловата подкранова релса, успоредно на кея.
За извършване на товаро-разтоварните работи на автотранспортните средста превозващи зърнени товари, ще бъде изградено закрито товароразтоварище съоръжено със система от ПТМ с непрекъснато действие за изземване и транспортиране на товара към/от съоръженията на силозния склад.
Специализираното товароразтоварище за жп ватони се предвижда да бъде изградено на коловоз трасиран между съществуващия механизиран открит склад и северозападната граница на пристанището.

Основните технически характеристики и решения заложени в проекта касаят освен ново строителство, също така и реконструкция и модернизация на съществуващите инфраструктурни обекти и съоръжения чрез които ще се осигурят допълнителни складови площи:
- Обособяване на закрит склад - извършено е вътрешно преструктуриране на помещенията, чрез премахване на всички спомагателни помещения към тях и преместване на наличните машини. Обособеният закрит склад е с размери 96м на 48м, оборудван с 2 бр. съществуващи мостови кранове с височина на подем 6м.

Съществуващата жп линия минаваща покрай северозападната ганица на територията на пристанището, позволява изграждане на отклонение към пристанището. Ще се изгражди жп коловоз до вътрешността на така обособения закрит склад.
Общата широчината на двете халета позволява след реконструкция на пода с плавно задигане на настилката с допустим наклон 1,5% от кея до 1,75м от оста на коловоза в халето с цел получаване на жп рампа през която ще може да се обработват закрити вагони.
- Обособяване на механизиран открит склад. За целта на открита складова площадка - тил зад първо корабно място ще бъде монтиран 1бр. козлови кран с товароподемност 12,5т и междурелсие 25 м.
- Механизиран открит склад на северозападния край на площадката - Предвижда се неговото удължаване за сметка премахване на съществуващата пречиствателна станция.

 

 

В предвид на съществуващата сега правна рамка и невъзможността за осъществяване на  Генeралния план  Ръководството на Дружеството взе решение да бъде изграден мини зърнен терминал върху наличната територия при спазване на  законовите изисквания. Същият ще се състои от 5 силоза всеки един с вместимост от 3 х.тона, разтоварна станция и две товарителни станции с общ капацитет 400 т/час. Първата част от новоизграденото съоръжение беше пуснато в експлоатация месец Ноември 2010г. През месец Юни 2011г бе пусната и втората част.

 Построяването на съоръжението даде възможност на персонала на Дружеството да набере опит както в организационната и строителната дейност за един бъдещ период, така и в експлоатацията на подобно съоръжение сега,  а не в необозримо бъдеще.

Като допълнителни екстри инсталацията включва почистваща техника с възможност за извършване на подобна услуга с капацитет 100 т/час.